Dostawa do 27 krajówSklep z certyfikatemBezpłatna dostawa od 200 euro*

OWH

Ogólne warunki dla klientów komercyjnych

1. Informacje ogólne

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Packari GmbH mają zastosowanie do zawierania i wykonywania umów sprzedaży z firmą Packari.com GmbH (zwaną dalej Packari), jeśli klient jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest osoba, która składa zamówienie na towar w ramach lub na zlecenie przedsiębiorstwa. Wszystkie transakcje zawierane są wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Warunki zakupu zamawiającego nie są wiążące, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu lub jeśli nie są one sprzeczne z treścią poniższych warunków sprzedaży i dostawy.

2. Dojście umowy do skutku

2.1 Poprzez złożenie zamówienia klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Natychmiast po potwierdzeniu ostatniego kroku procesu składania zamówienia – przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – klient otrzyma potwierdzenie w oprogramowaniu sklepu, że firma Packari otrzymała jego zamówienie. Potwierdzenie odbioru nie stanowi przyjęcia umowy, a jedynie informację o otrzymaniu zamówienia przez Packari. Akceptacja następuje poprzez wysłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub poprzez wysłanie towaru przez Packari. Jeśli Packari nie przyjmie zamówienia (na przykład z powodu niedostępności zamówionych towarów), niezwłocznie powiadomi o tym klienta. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zamówienia nie nastąpi ani przyjęcie ani odrzucenie zamówienia, klient może zrezygnować z zamówienia. Wycofanie musi być dokonane w formie pisemnej.

2.2 Wszystkie oferty składane przez Packari są niewiążące. Wszystkie umowy i porozumienia dodatkowe wymagają dla swej ważności naszego pisemnego potwierdzenia zlecenia. Jeśli do zlecenia wymagane są dodatkowe dane i informacje (dane litograficzne, specyfikacje kolorów,...), jesteśmy związani zleceniem dopiero po jego całkowitym złożeniu.

3. Ceny, dostawa i warunki płatności

3.1 Wszystkie oferty są niewiążące. Ceny podane w sklepie są cenami dziennymi bez kosztów wysyłki. Obowiązujące koszty wysyłki są publikowane dla zakupów online na stronie www.packari.com . Koszty frachtu w ofertach sporządzanych na życzenie klienta mogą różnić się od kosztów wysyłki podanych w tabeli kosztów na stronie Packari.com. Jeśli koszty zakupu i dostawy wzrosną z przyczyn od nas niezależnych, mamy prawo do odpowiedniej korekty cen. W takim przypadku klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Towary oferowane na Packari można zamawiać w walutach euro (EUR) lub frank szwajcarski (CHF). Packari dokłada starań, aby dostosować kurs wymiany CHF do kursów obowiązujących w obrocie międzynarodowym. W przypadku znacznych, nawet krótkoterminowych różnic między kursem wymiany w obrocie międzynarodowym a kursem obliczonym przez Packari, klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.3 Faktury są płatne zgodnie z uzgodnionymi warunkami i sposobami płatności. Metody płatności inne niż oferowane przez Packari w ofercie lub opublikowane na stronie Packari.com nie są akceptowane. Jeżeli klient zalega z płatnością, winien jest Packari odsetki za zwłokę w wysokości 8% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Packari może naliczyć koszty w wysokości do 10,-- EUR za każde przypomnienie, przy czym płatne przypomnienia mogą być wysyłane w odstępach 14 dni. Płatności mają skutek zwalniający z długu tylko wtedy, gdy są dokonywane na konto podane w danej fakturze.

3.4 W przypadku niewywiązania się lub częściowego niewywiązania się z płatności, wszystkie roszczenia wynikające ze wszystkich transakcji z zamawiającym stają się natychmiast wymagalne, niezależnie od uzgodnionych warunków płatności. Jesteśmy również uprawnieni, według własnego uznania, do odstąpienia od zawartych umów w całości lub w części. Okoliczności, które wpływają na wiarygodność kredytową zamawiającego i które stają się nam znane dopiero po zawarciu umowy, uprawniają nas do zatrzymania wszystkich towarów, które jesteśmy winni zamawiającemu i do postawienia wszystkich roszczeń wobec Zamawiającego w stan wymagalności; ewentualnie możemy odstąpić od już zawartych umów.

3.5 Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu roszczeń wzajemnych lub do ich potrącenia z roszczeniami wzajemnymi. Nie dotyczy to roszczeń wzajemnych, które zostały przez nas uznane, prawomocnie stwierdzone lub które opierają się na tym samym stosunku umownym.

3.6 W przypadku bezpłatnej dostawy firma Packari ma swobodę wyboru środka transportu. Jeżeli klient zażąda innego wariantu transportu, ponosi wszystkie dodatkowe koszty.

3.7 Dopuszczalne są dostawy częściowe. W przypadku towarów produkowanych na zamówienie, a w szczególności w przypadku zamówień ze specjalną kolorystyką, lakierowaniem lub nadrukiem towaru, zastrzegamy sobie prawo do nadwyżki lub niedoboru dostawy do 10%.

3.8 Termin dostawy rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy zgodnie z punktem 2.1. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnionego wykonania lub niewykonania zobowiązania są wykluczone w przypadku zwykłego zaniedbania. Jeśli zdarzenia, na które nie mamy wpływu, uniemożliwią nam wypełnienie naszych zobowiązań dostawy, jesteśmy zwolnieni z tych zobowiązań dostawy na czas trwania tych zdarzeń i ich bezpośrednich następstw, bez prawa klienta do roszczeń odszkodowawczych. Takimi zdarzeniami są np. braki surowców, siły roboczej, energii elektrycznej, paliwa, zakłócenia w ruchu drogowym lub operacyjnym oraz podobne zdarzenia u nas i naszych poddostawców, jak również wszystkie przypadki siły wyższej.

3.9 W przypadku zamówień na druk małych ilości, Packari.com zastrzega sobie prawo do odstępstwa od odcienia koloru zgodnego z paletą kolorów Pantone. Małe ilości to zamówienia o wielkości poniżej 10 000 sztuk na jeden nadruk.

4. Gwarancja i odszkodowanie

4.1 Wadliwy towar musi być zgłoszony na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia gwarancyjne przepadają. Uszkodzenia transportowe muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych. Ukryte wady należy zgłaszać do Packari niezwłocznie po ich wykryciu. Towar uznaje się w każdym przypadku za wolny od wad po jego użyciu zgodnie z przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do przygotowania towaru do kontroli reklamowanych wad i umożliwienia pracownikom lub przedstawicielom Packari dostępu do towaru lub przesłania go do nas. Jeśli kontrola towaru nie wykaże winy ze strony Packari, klient ponosi koszty kontroli.

4.2 Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, Packari wymieni go na wolny od wad lub przyzna odpowiednią obniżkę ceny lub notę uznaniową. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy udział wadliwego towaru przekracza 1% ilości dostawy. W każdym przypadku Packari ma prawo zażądać wydania wadliwego towaru. Pozostałe roszczenia wynikające z wadliwej dostawy, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane zaniedbaniem, są wykluczone.

4.3 Ustawowy okres rękojmi wynoszący 2 lata dla rzeczy ruchomych i 3 lata dla rzeczy nieruchomych (§ 933 austriackiego kodeksu cywilnego ABGB) nie ulega przedłużeniu, jeżeli zamawiający udzielił konsumentowi rękojmi z tytułu wad towaru lub ponosi odpowiedzialność regresową, ponieważ jeden z jego dalszych pracowników udzielił rękojmi konsumentowi.

4.4 Packari ponosi odpowiedzialność wobec klienta wyłącznie za szkody spowodowane co najmniej rażącym zaniedbaniem. Obrażenia ciała są wyłączone z tego ograniczenia odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem ze strony zamawiającego.

5. Zastrzeżenie własności

5.1 Dostarczony towar pozostaje własnością Packari do momentu otrzymania pełnej zapłaty. W przypadku dalszego przetwarzania towaru, w szczególności napełniania dostarczonych pojemników, powstaje współwłasność przetworzonego towaru w stosunku wartości towaru do nakładu pracy i innych materiałów.

5.2 Dopóki kupujący nie zalega z płatnościami na naszą rzecz, może on sprzedawać towary w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej. Przenosi on na nas wierzytelność (w przypadku przetworzenia towaru: proporcjonalną wierzytelność) z tytułu odsprzedaży towaru celem zabezpieczenia. Na żądanie jest on zobowiązany do odnotowania cesji na zabezpieczenie w swoich księgach oraz do podania nam na żądanie nazwy i adresu dłużnika będącego osobą trzecią.

6. Pomoce transportowe

6.1 W miarę możliwości przestrzegamy zalecanych wag, grubości i wymiarów; nie ponosimy jednak odpowiedzialności za niewielkie odchylenia. Ze względów technicznych nie możemy zagwarantować zachowania odcieni kolorów. Koszty wysyłki środków pomocniczych do produkcji ponosi zamawiający.

6.2 Pomoce transportowe (palety i kartony) z zamówień online są własnością klienta. Palety, które nie zostały sprzedane online, będą albo wymieniane stopniowo, albo fakturowane po cenie kosztów.

7. Pozostałe informacje

7.1 Stosunek umowny podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem prawa handlowego Uncitral. Sąd właściwy miejscowo dla 6322 Kirchbichl zostaje ustalony jako wyłączny sąd właściwy.

7.2 Jeśli poszczególne postanowienia umowy kupna-sprzedaży lub niniejszych OWH są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy i OWH.

 

O nas

W sklepie Packari.com w łatwy sposób zamówisz opakowania: oferujemy wysokiej jakości opakowania, etykiety, drukowanie i usługi online, nawet przy niewielkich minimalnych ilościach zamówień po uczciwych cenach. Towarzyszymy Ci w drodze do idealnego opakowania, oferując różnorodne materiały, zrównoważone opcje i dodatkowe usługi. W naszym wyselekcjonowanym portfolio produktów znajdziesz produkty opakowaniowe wykonane z różnych materiałów takich jak PET, R-PET, PP, HDPE, szkło.... najlepsze rozwiązanie dla Twojego produktu.
Więcej informacji